Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Toplu Tarihçe hakkında bilgiler

GENEL GENEL

TARİHÇE

 

Kara Harp Okulundan 1968 de mezuniyetle biten yolculuk bazılarımız için 1958 yılında Erzincan Askeri Ortaokulundan, bazılarımız için 1959 yılında Selimiye Askeri Ortaokulundan ve bir kısım arkadaşımız için de daha sonraki yıllarda Selimiye Askeri Ortaokulu, Kuleli Askeri Lisesi, Erzincan Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulundan başlamıştır.

1958 lerde başlayan bu yolculuğu bir kısım arkadaşlarımız 1967 de bazı arkadaşlar 1969 tamamlamış ancak bu yolculuktan ayrılıp kendisine farklı bir yol bulanlarımız da olmuştur.

SELİMİYE ASKERİ ORTA OKULU

Selimiye Kışlası İstanbul'un Üsküdar ilçesinde III. Selim tarafından yeni kurulan Nizam-ı Cedid askerleri için kesme taş bir kaide üzerinde ahşap olarak inşa edildi. Yeniçerilerin isyanı sonucunda yıkılan bu bu kışla II. Mahmut devrinde kâgir olarak yeniden inşa edildi. Sultan Abdülmecid devrinde iki defa yenilenen kışlanın dört köşesine yedişer katlı birer kule ilave edildi.

Selimiye Kışlası Kırım Savaşı sırasında İngiliz askerlerine tahsis edildi. modern hemşireliğin kurucusu Floraece Nightingale 1854'te kışlaya gelerek yaralı İngiliz askerlerinin tedavisinde görev almıştır.

1959 yılından Askeri Ortaokul olarak öğretime açılmış 1959-1960, 1960-1961,1961-1962,ve 1962-1963  yıllarında 4 dönem mezun vererek kapanmıştır.

Selimiye Kışlası günümüzde I. Ordu Komutanlığı Karargahı olarak kullanılmaktadır

 

ERZİNCAN ASKERİ LİSESİ

 

İlk defa 1891 yılında 4ncü Ordu Müşürü Zeki Paşa tarafından inşa ettirilen kışlaya zamanın padişahının ismine izafeten HAMİDİYE kışlası adı verilmiştir.1905 yılına kadar kışla olarak kullanılmıştır.

Osmanlı zamanında sadece İstanbul’da bir Harp Okulu vardı. Beş Ordu merkezinde (Edirne, Manastır, Erzincan, Şam ve Bağdat) birer Harp Okulu açılması kararlaştırılınca Temmuz 1905’de Erzincan Harbiyesi’ne tahsis edilmiştir. 3 sınıflı Erzincan Harbiye’si 1908 yılında 17 kişilik ilk mezunlarını vermiştir. 2nci Meşrutiyetin ilanı ve Abdülhamit’in azlinden sonra diğer taşra Harp Okulları ile birlikte kapatılmış ve öğrencileri İstanbul Harbiyesi’ne nakledilmiştir. 

25 Temmuz 1916 ‘da Erzincan’ın Ruslar tarafından işgalinde işgalciler tarafından kışla ve depo olarak kullanılmıştır.

13 Şubat 1918’de Erzincan’ın kurtuluşunu müteakip kışla, muhafazaya memur erlerin hata ve ihmalleri sonucu yanmıştır. 1938 Erzincan depreminde de hasar gören bina 1944 yılında yıkılarak yeniden inşasına başlanılmış biten bölümleri 1950 yılında itibaren peyderpey 3ncü Ordu birliklerinin kullanımına tahsis edilmiştir.

29 Mayıs 1955 tarihinde Erzincan Askeri Lisesi (Lise 1nci sınıf)ve Ortaokulu (Orta 1nci sınıf) olarak kullanılmaya başlanılmıştır. 1958 yılında Lise ve Ortaokul ilk mezunlarını vermiş ve ortaokul kısmı kapatılmıştır. Ortaokulun 2nci ve 3ncü sınıfına geçen öğrenciler 1959 yılında İstanbul’da açılan Selimiye Askeri Ortaokulu’na nakledilmiştir.

Erzincan Askeri Lisesi 10 yıllık öğretim hayatından sonra 1965-1966 ders yılında öğrenci almayarak liseden mezun olanlar Harbiye’ye lise 2 ve 3ncü sınıf öğrencileri de Kuleli Askeri Lisesine gönderilerek kapatılmıştır.

Daha sonraki yıllarda bazı tadilatlar geçiren bina halen 3ncü Ordu Karargahı olarak kullanılmaktadır. Devre arkadaşımız  Orgeneral Saldıray BERK  Ağustos 2008  - Ağustos 2010 yılları arasında  Ordu Komutanlığı  yapmıştır.

 

KULELİ ASKERİ LİSESİ

Fatih Sultan Mehmet (1451-1481) İstanbul’u aldığı zaman Kulelinin halen bulunduğu yerde bir koruluk, içerisinde de bir manastır ile bir kule bulunuyordu.Yavuz Sultan Selim devrinde (1512-1520) bu manastır yeniçerilere kışla olarak verilmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman (1520-1577) padişah olunca bahçede yüksek bir kulesi bulunan dokuz katlı ve her katı fıskiyeli havuzlarla süslenen büyük bir kasır yaptırmıştır. 

III ncü Ahmet (1703-1730) devrinde kule bahçesi ve etrafı has olarak kendisine verilmiştir. Bizans devrinden kalan kule yıktırılmıştır.

II nci Mahmut (1808-1839) döneminde, süvari birlikleri için bir kışla inşa edilmiş ve bu kışla, Kuleli Askeri Lisesi'nin ilk yapısı olmuştur. Abdülmecit devrinde (1839-1861) kışlanın yarı kagir olarak yenisi inşa edilmiştir(1843). İki tarafına da kuleler yapıldığından kışlaya bu tarihten itibaren Kuleli Kışla denilmeye başlanmıştır. Kafkasyalı Hüseyin Paşa tarafından tertiplenen ve Sultan Abdülmecit’i tahtından indirmek hedefini güden hareketin meydana çıkarılması üzerine, suçluların yargılanması Serasker Rıza Paşa tarafından Kuleli Kışlası’nda yapılmıştır. (Kuleli Vak’ası - 1859) Kırım Savaşına iştirak etmek üzere İstanbul'a gelen Fransız ve İngiliz askerlerinin bir kısmı, Fransa’nın İstanbul Maslahatgüzarı M.Cheferre'nin isteklerine uyularak bu kışlaya yerleştirilmiştir(1854). Burası müttefik askerlerin kışla ve hastanesi haline getirilmiştir. Harpte yaralanan ve tedavileri sırasında ölen müttefik askerleri kışlanın kuzeyindeki mezarlığa gömülmüştür. Kışla, 1856’da İngilizler tarafından boşaltılırken, çıkarılan kasıtlı bir yangınla tamamen harap olmuştur. Abdülaziz devrinde (1861-1876) kışla ana duvarları kagir, iç bölmeleri, tavan ve tabanları ahşap olarak iki kat halinde inşa edilmiş; böylece bugünkü kışla ortaya çıkmıştır(1871).

Kuleli Askeri Lisesi, “Mekteb-i Fünun-i İdadiye” adı altında 21 Eylül 1845’te bugün İstanbul Teknik Üniversitesi olarak kullanılan Maçka Kışlası’nda kurulmuştur. Bu kışlanın tamiri nedeniyle ilk eğitim öğretim yılını, Mızıka-i Hümayun ve Baltacılar dairesi olarak kullanılan Çinili Köşkte tamamlamıştır. Maçka Kışlası’nın tamiratının bitmesi üzerine buraya taşınan Mekteb-i Fünun-i İdadiye, Sultan Abdülmecit’in de bulunduğu bir törenle 10 Ekim 1846’da ikinci öğretim yılına başlamıştır. 1868’de mevcut askeri idadilerin (liselerin) birleştirilmesi kararı alınmıştır. Bu tarihte, Kuleli de dahil olmak üzere, dört askeri idadi “Umum Mekteb-i İdadi Şahane” adı altında birleştirilerek Galatasaray Kışlası’na nakledilmiştir. idadilerin birleştirilmesinden istenen sonuç elde edilemeyince, 1872’de okulların ayrı ayrı öğretime devam etmeleri kararlaştırılmıştır. Bunun üzerine, Mekteb-i Fünun-i İdadiye ve Deniz İdadisi, Kuleli Kışlası’na taşınmışlardır. Bu tarihten sonra okul “Kuleli İdadisi” adıyla anılmaya başlamıştır.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı dolayısıyla Kulelinin hastahaneye çevrilmesi kararlaştırılınca okul, Pangaltı’daki Harp Okulu binasına taşınmıştır. Savaşın sona ermesiyle birlikte Askeri Tıbbiye İdadisi ile birlikte yeniden Çengelköy’deki binasına dönmüştür(1879). Mevcudun artması üzerine okul haricindeki sırt üzerindeki okul hastanesi tahliye edilip burası tıbbiyeye tahsis edilmiştir. Hastane ise Beylerbeyi’ne taşınmıştır. Askeri Tıbbiye İdadisi, daha sonra Haydarpaşa'ya nakledilmiştir(1910).1912-1913 Balkan Harbi sırasında Kuleli Kışlası tekrar hastane olmuştur. Öğrencilerin bir kısmı Kuleli İdadisi, önce Kağıthane’de, Sünnet Köprüsü yanındaki çadırlardan ibaret bir ordugaha, bir ay sonra da Maçka’daki karakol binasına taşınmıştır. İngilizlerin buraya da el atması üzerine, Beylerbeyi sarayı yanındaki eski Jandarma Okulu’na nakledilmiştir(26 Aralık 1920). 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruzun parlak bir zaferle sonuçlanması sonucu başlayan Lozan Barış görüşmeleri ile beraber İngilizler, Kuleli Kışlasını boşaltarak Türk makamlarına teslim etmişlerdir. Böylece okul, üç yıllık bir aradan sonra, 6 Ekim 1923’te şanlı yuvasına taşınmıştır.

1924’te çıkarılan “Tevhid-i Tedrisat (Eğitim Birleştirilmesi) Kanunu” ile okul sivil liseye dönüştürülmüş, adı da “Kuleli Lisesi” olarak değiştirilmiştir. Aynı ders yılı sonunda bu uygulamaya son verilmiş ve okul tekrar askeri liseye çevrilmiştir.

 1925 yılında okul "Kuleli Askeri Lisesi" olarak bugünkü adını almıştır. 1 Eylül 1939'da başlayan İkinci Dünya Savaşı'nda, Almanlar Balkan Devletleri'ni istila ederek sınırlarımıza kadar gelmişlerdi. Tarafsız olmamıza rağmen, alınan tedbirler kapsamında Kuleli Askeri Lisesi, Mayıs 1941'de Konya'ya nakledilmiştir. Kuleli Kışlası 1000 yataklı askeri hastane haline getirilmiş ve Boğaz Nakliyat Komutanlığı da buraya taşınmıştır. II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra, 18 Ağustos 1947'de İstanbul'a taşınarak tekrar ve son olarak tarihi ve kutsal yuvasına kavuşmuştur.  Kuleli Askeri Lisesi, 1975-76 öğretim yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerin fen kolu programını uygulamıştır. Bu tarihte kolej sistemine geçilmiş, daha önce üç yıl olan öğretim süresi hazırlık sınıfının açılmasıyla birlikte dört yıla çıkarılmıştır. 2005-2006 Eğitim-öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığınca lise öğretiminin dört yıla çıkarılmasına paralel olarak hazırlık sınıfı kaldırılmış ve 9 ncu sınıftan başlayarak yeni programa geçilmiştir. Devre arkadaşımız Ünal Önsipahioğlu  Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı yapmıştır.


Okunma Sayısı : 6459 | Tarih : 16.09.2010 09:39

TARİHÇEMİZ Arşivi

  • Halil Ünal'ı Kaybettik
    Halil Ünal'ı Kaybettik

GÜZEL SÖZLER

Yaşamanın hüneri, her yeni günün güzelliğini bulmaktadır.
Web Tasarım: Sun Ajans