Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TÜZÜK ( İZMİR GRUBU İÇİN ) hakkında bilgiler

GENEL GENEL

KHO68-İZMİR GRUP TÜZÜĞÜ    

                                                                                                                                                        08 OCAK 2012

AMAÇ

İzmir ve mücavir illerde yaşayan  KHO 1968 yılı mezunları ile asker kökenli emsali arkadaşlarımız ve eşleri arasında  sosyal bütünleşme ve dayanışma  sağlamaktır.

 KAPSAM

 Bu tüzük amaç maddesinde tanımlanmış ve yıllık aidatlarını ödeyen üyelerini kapsar.

Söz konusu grup  kısaca  ‘’KHO68-İZMİR GRUBU’’ olarak tanımlanır.

TEŞKİLAT

KONUŞ

KHO-68  İZMİR grubu bir Başkan yönetimi altında ;

Körfez kuzeyinde Kuzey grubu

Körfez doğusunda Merkez grubu

Körfez güneyinde Güney grubu

Mücavir alanda Mücavir grup olarak teşkilatlanmıştır.   Her grubun bir grup lideri ve grup lider yardımcısı vardır. 

YÖNETİM KURULU

Başkanlık Erkanı

Başkan

Başkan Yardımcısı

Muhasip üye

Grup Liderleri ( 4kişi ) olmak üzere 7 üyeden oluşur.

DENETİM KURULU

Denetleme Üyesi ve Yardımcısı olmak üzere 2 üyeden oluşur.

YÜRÜTME

Yönetim ve Denetim Kurulu görev süresi   seçildiği günden başlamak kaydıyla 2 yıldır.

Başkan, Grup  Liderleri ve Muhasip Üye fiziki olarak olarak görev yapamaz duruma geldiklerinde ;  genel kurulca önceden belirlenmiş yardımcıları görevi üstlenir ve iki yıllık süre tamamlanır.

Başkan ; istifa arzusu durumunda yönetim kurulu toptan istifa etmiş sayılır ve müstafi başkan genel kurulu olağan üstü toplar . Yönetim ve Denetim Kurulları yeniden seçilir.

Bunun dışında son genel kurula katılan üye sayısının en az ¼ ‘ü aralarında imza toplayarak Başkanın iradesi dışında Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarında KARAR YETER SAYISI toplantıya katılan üyelerin yarısının bir fazlasıdır. Eşitlik durumunda Başkanın oyu 2 oy sayılır.

Yönetim Kurulu Başkanın arzu ettiği yer ve zamanda toplanır. Acil durumlarda telefon ile de tasarı üzerinde oylama yapılabilir.

Tüzük ile ayrıntıları belirlenmemiş konularda genel kurula gidilmeden Yönetim Kurulu kararını alır. Ancak ilk Genel Kurul toplantısında  genel kurul üyelerine bilgi verilir.

Yaz ayları dışında ayda bir kez sosyal etkinlikler düzenlenir.

Yine Başkanın belirleyeceği yer ve zamanlarda aylık sohbet toplantıları düzenlenir.

Üyelerin kişisel planlamalarını yapmaları ; aile bütçelerinden pay ayırmaları ve katılımın çok olmasını sağlamak maksadıyla uzun vadeli taslak planlar önceden üyelere duyurulur.

Adı üzerinde taslak planların icrası yönetim kurulunun iradesine bağlıdır.

Üyelere kamp tahsisi Yönetim Kurulunun belirleyeceği usul ve yöntemle sağlanır.

Sosyal dayanışma esasları

Sosyal dayanışmaya ve yönetim idari harcamalarına kaynak bulmak amacı ile her yıl OCAK ayı içerisinde üyelerden yıllık aidat alınır. Aidatlar ; uygun toplantılarda elden muhasip üyeye teslim edilebileceği  gibi muhasip üyenin açtıracağı hesaba da yatırılabilir. Muhasip üye en az iki bankada hesap açtırmalıdır.

Yıllık aidatın ne kadar olacağı Yönetim Kurulunca belirlenir ve üyelerine önceden duyurulur.

Üyenin veya eşinin ölümü halinde üzerinde ‘’ KHO68-İZMİR GRUBU’’ yazılı ayaklı çelenk gönderilir.

Üyenin çocuklarının nikah ve düğün törenine üzerinde ‘’KHO68- İZMİR GRUBU’’ yazılı ayaklı çelenk gönderilir.

Kendisi veya eşi hastaneye yatan üyelerimize duruma uygun çiçek , kitap veya kolonya  takdim edilir.

Her türlü sosyal faaliyetin üyelere duyurulması için e-posta ile  devre telefon ağı kullanılır.  Ayrıca devre genel WEB sitesine ve yazılı devre bültenine bilgi verilir.

Herhangi bir sosyal faaliyetin icrasında duyuruyu alan üye katılıp/ katılmayacağını bağlı bulunduğu  grup liderine bildirir.

GENEL  KURULUN İCRASI

Genel Kurul ; Yönetim ve Denetim Kurulunun görev süresi dolduğunda olağan olarak, Başkanın ve/veya son genel kurula katılan üyelerin en az ¼’ü miktarında üye isteği doğrultusunda ise olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurulun çalışma metodu ;

Halen görevi sürdüren Başkan ve/veya genel kurul üyelerinden birisi ; genel kurul üyelerine bir Divan Başkanı ve bir Divan Katibi önerir. Önerilen üyelerin genel kurulca kabulü halinde oturum yönetimi Divan Başkanına geçer.

Divan katibi oturum süresince üyeler arasında bir tespit formu dolaştırarak katılan üyelerin kimlik ve imzalarını alır. Oturum süresince müsvette tespit tutanağı tutar. Daha sonra bunları karar defterine işler.

Tüzük üzerinde yapılan çalışmalarda Divan Başkanı öneri getiren her üyeye söz hakkı verir ve önerilen her maddeyi ayrı- ayrı oylamaya sunar.

Divan Başkanı Genel Kurul oturumu yönetme sırası ;

Saygı duruşu

Mevcut Başkanın konuşması

Denetçi raporunun okunması ve muhasebenin ibrası

Yeni Başkanın seçilmesi

Yeni Başkanın Yönetim Kurul üyelerini genel kurulun takdirine sunarak oylama yapılması

Denetim Kurulu üyelerinin genel kurulca seçilmesi

Yeni Başkanın konuşması

Genel Kurul üyelerinden arzu eden üyelerin dilek ve temennilerinin alınması

DENETLEME

Denetleme üyeleri gerek gördüğünde yönetimin ve muhasip üyenin icraatını denetler.

Denetleme sonuçları hakkında uygun zamanda şifahi ve /veya yazılı olarak Yönetim Kuruluna bilgi verilir.

İki yıllık süre sonunda ibra(aklama) raporunu hazırlar.

YÜRÜRLÜLÜK

Bu tüzük  08 OCAK 2012 tarihinde genel kurulda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Tüzükteki değişiklik ve düzeltmeler ancak Genel Kurul kararı ile yapılır.

Bu tüzük mevcut üyeler tarafından icra edilir.

Bu Tüzük 7 madde ve 3 sahifeden ibarettir.                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                       KHO68- İZMİR GRUBU

                                                                                                                       GENEL KURULU


Okunma Sayısı : 2218 | Tarih : 15.01.2012 23:25

Kho 1968 Devresi Marmara Bölgesi ve İstanbul Grubu Tüzüğü Arşivi

GÜZEL SÖZLER

Hata yaptığında şu üç şeyi uygula; kabul et, ders al, tekrarlama.
Web Tasarım: Sun Ajans