Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TÜZÜK hakkında bilgiler

GENEL GENEL

KHO 1968 DEVRESİ MARMARA BÖLGESİ VE İSTANBUL GRUBU TÜZÜĞÜ

15 Aralık 2002

(09 Aralık 2007 tarihli değişiklikler yapılmıştır)

(Yeni değişiklikler kalın ve italik harflerle yazılmıştır)

1.          AMAÇ :

Kara Harp Okulu 1968 yılı mezunları Marmara Bölgesi ve İstanbul Grubunu oluşturan arkadaşlarımız  arasında yıllardır var olan sevgi, saygı ve bağlılığın, maddi ve manevi yardımlaşma ve dayanışmanın artarak sürdürülmesini sağlamak; Grubu belirli bir kuruluş ve kurallar bütünü içinde  yönetmek ve Grubu oluşturan tüm arkadaşların hak ve yükümlülükleri ile, organların kuruluş, görev, yetki ve sorumluklarını belirlemektir.

2.      KAPSAM :

        Bu tüzük, gönüllülük esasına göre, Kara Harp Okulu 1968 Devresi mezunları ile 1959 yılından itibaren Selimiye  Askeri Ortaokulu’na, Kuleli Askeri Lisesi’ne, Erzincan Askeri  Lisesi’ne ve Kara Harp Okulu’na girip de bu okullardan çeşitli nedenlerle ayrılanlardan Marmara Bölgesi ve İstanbul’da yaşayan arkadaşlarımızla vefat eden arkadaşlarımızın dileyen mirasçılarını kapsar.

3. ORGANLAR :

Oluşumun organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur.

        a. Genel Kurul :

                (1) Genel Kurul, Oluşumun en yetkili organıdır. Gönüllülük esasına göre, KHO 1968 Devresi mezunları ile 1959 yılından itibaren Selimiye  Askeri Ortaokulu’na, Kuleli Askeri Lisesi’ne, Erzincan Askeri  Lisesi’ne ve Kara Harp Okulu’na girip de bu okullardan çeşitli nedenlerle ayrılanlardan Marmara Bölgesi ve İstanbul’da yaşayan arkadaşlarımızla vefat eden arkadaşlarımızın dileyen mirasçılarından oluşur. Genel Kurul üyelerinin listesi, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir, Genel Kurul’da onaylanarak yürürlüğe girer.

(2) Genel Kurul, olağan olarak, her yıl ARALIK ayında, Yönetim Kurulunca teklif  edilen yer ve zamanda toplanır. Genel Kurul olağanüstü olarak, Yönetim Kurulu’nun veya en az 15 Genel Kurul Üyesinin daveti üzerine, toplantı çağrısı yapanların belirleyecekleri yer ve zamanda da toplanabilir.

(3) Genel Kurulun olağan toplantı gündemi Yönetim Kurulunun, olağanüstü toplantıların gündemi ise toplantı çağrısı yapanların öneriyle belirlenir. Genel Kurul kararlarını katılan üyelerin oy çokluğu ile alır. Yıllık aidatını ödeyen üyelerin Genel Kurulda oy hakları vardır.

(4) Genel Kurul,

·    Yönetim ve Denetim Kurullarını seçer ve ibra eder,

·    Yönetim ve denetim kurullarının faaliyetlerini yönlendirir,

·    Yıllık aidat ve toplu mesaj sitemine katılım ücretlerini ve harcama esaslarını tespit eder,

·    Tüzük ve değişikliklerini kabul ve onaylar.

        b.     Yönetim Kurulu :

     (1) Genel Kurul tarafından seçilen (ON) üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır. Adaylar kendi istekleriyle veya diğer üyelerin teklifleriyle belirlenir. Üyeler tekrar seçilebilir. Üyelerin adayların belirlenmesi aşamasında, Anadolu ve Avrupa yakasında oturanlar arasında dengeli olarak dağılımına özen gösterilir.

(2) Yönetim Kurulu seçimden sonra ilk toplantısında kendi görev bölümünü yapar. Başkan, Genel Sekreter, Muhasip, Mutemet ve Koordinatör Üyeleri belirler.

(3) Yönetim Kurulu, ortalama olarak ayda bir kez dilediği yer ve zamanda toplanır. Kararlarını oy çokluğu ile alır.

(4) Yönetim Kurulu ;

·           Yıllık faaliyet planının hazırlanmasından,

·  Aidatların toplanmasından, uygun koşullarla değerlendirilmesinden ve bu tüzükte belirtilen esaslar dahilinde kullanılmasından,

·  Arkadaşlar arasında sosyal dayanışmayı geliştirecek düzenlemeler    yapılmasından ve bu düzenlemelerin zamanında duyurulmasından,

·  Çeşitli faaliyetlerin, haber ve duyuruların süratle iletilebilmesi amacı ile toplu mesaj sisteminin oluşturulmasından, devam ettirilmesinden, bu hizmet için özel yönergenin hazırlanmasından,  sistemin devamı ve  geliştirilmesi  için gerekli olan  katılım ücretlerinin Genel Kurul’a teklif edilmesinden,

·  Genel Kurul Üye Listesinin hazırlanmasından, tüm arkadaşların adres ve telefon bilgilerinin güncel halde tutulmasından,

·  Grupla ilgili uygun bilgilerin, haber ve duyuruların bilgisayar ve internet ortamına aktarılmasından ve İstanbul grubu için ortak internet grup adresinin  oluşturulmasından ve diğer grup ve bölgelerle irtibatın sürdürülmesinden,

·  Arkadaşlarla ilgili her türlü mutlu ve acı olaylarda Genel Kurul adına protokol ve  temsil görevlerinin yerine getirilmesinden,

·            Grup üyelerinden gelecek önerilerin değerlendirilmesinden,

·            Gerektiğinde, Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasından,

·            Grubun diğer gruplar ve bölgelerle iletişimin sürdürülmesinden,

·            Denetim Kurulu tarafından istenecek bilgi ve belgelerin hazırlanmasından,

·  Yıllık olağan toplantısında Genel Kurul’a yıllık faaliyet raporunun ve varsa önerilerin sunulmasından,

·            Genel Kurul tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesinden,

sorumludur.

(5) Yönetim Kurulu, Tüzük’te öngörülmeyen beklenmedik ve özel durumlarda gerekli kararları ve tedbirleri alır, düzenlemeleri ve harcamaları yapar ve ilk toplantıda Genel Kurul’un onayına sunar.

                   (6) Yönetim Kurulu, şehit olan ve vefat eden arkadaşlarımızın aziz hatıralarına saygımızı göstermek ve aileleriyle birlikteliğimizi sürdürmek amacıyla;  Devre bülteninde ve bilgisayar ortamında bir anma köşesi oluşturur, anma tarihlerini ve programlarını önceden duyurur, yılda en az bir kez Mevlit okutulması geleneğini sürdürür, ailelerin özel olarak düzenleyecekleri anma programlarını öğrenerek bunlara katılım ve destek sağlar, ailelerin özel istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak, kamplara ve diğer sosyal etkinlere öncelikle katılmalarını sağlayacak ve kolaylaştıracak önlemleri  alır.

c. Denetim Kurulu :

(1) Genel Kurul tarafından seçilen üç üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır. Adaylar kendi istekleriyle veya diğer üyelerin teklifleriyle belirlenir. Üyeler tekrar seçilebilir.

(2) Denetim Kurulu seçimden sonra ilk toplantısında kendi görev bölümünü yapar. Başkan ve iki denetçi üyeyi belirler.           

(3) Denetim Kurulu, dilediği yer ve zamanda toplanır. Kararlarını oy çokluğu ile alır. Denetim Kurulu üyeleri diledikleri takdirde Yönetim Kurulu toplantılarına da katılabilirler.       

(4) Denetim Kurulu,

·              Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin  ve hesaplarının denetlenmesinden,

·   Genel Kurul toplantılarında, toplantıya katılan üyelerin kontrolünün sağlanmasından ve hazirun cetvelinin hazırlanmasından,

·   Yıllık olağan toplantısında Genel Kurul’a denetim  raporunun ve varsa  önerilerin sunulmasından,

·              Genel Kurul tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesinden,

sorumludur.

4.        ESASLAR :

a. Bu girişim tüzel kişiliğe sahip değildir. Tüm faaliyetler gönüllülük, iyi niyet ve eşitlik ilkelerine göre sürdürülür.

b. Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı ile toplu mesaj sistemine katılım ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

c. Aidatların toplanması  ve yatırılması için Yönetim Kurulundan iki üyenin müşterek imzalarıyla para çekilebilecek bir banka hesabı açtırılır. Bu banka ve hesap numarası tüm üyelere duyurulur.

ç. Hesapta toplanan paralar, günün koşullarına göre belirli bir miktara ulaştığında, Yönetim Kurulunca alınacak kararlar doğrultusunda değerlendirilir.

d. Topluca yapılacak faaliyetlerde aidatlarını düzenli olarak ödeyen üyelere öncelik tanınır.

e. Kendisi veya eşi hastaneye yatan arkadaşlara uygun bir çiçek, kitap veya kolonya gönderilir.

f. Kendisi veya eşi vefat eden arkadaşların cenaze törenlerinde devre adına bir bağış çelengi yaptırılır.

5.      YÜRÜRLÜLÜK :

a. Bu tüzük  15 Aralık 2002 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

b. Tüzükte değişiklik ve düzeltmeler Genel Kurul kararı  ile yapılır.

c. Tüzüğü Yönetim Kurulu yürütür.      


Okunma Sayısı : 2339 | Tarih : 21.08.2010 11:48

Kho 1968 Devresi Marmara Bölgesi ve İstanbul Grubu Tüzüğü Arşivi

GÜZEL SÖZLER

Tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur.
Web Tasarım: Sun Ajans